fbpx
Blog > Page 2

Elvish Poem: I Lairë Cormo Minë

The One Ring Poem Original English by J. R. R. Tolkien Translated into Quenya by Fiona Jallings =ˆ=`B jlE7F aH6t^ ñ=ˆ= Cormar neldë aranin Eldaron nu hellë, Otso heruin Casaron hrótantassen ondova, Nertë firimë Atanin martainë firë, Minë Morna Herun morna mahalmaryassë Morinóressë yassë lumbuli caitar. Corma Minë turutat, Corma