Blog > Elvish Poetry > Elvish Poem: I Lairë Cormo Minë

Elvish Poem: I Lairë Cormo Minë

The One Ring Poem
Original English by J. R. R. Tolkien
Translated into Quenya by Fiona Jallings
Photo by Erik Stein

=ˆ=`B jlE7F aH6t^ t%5$=ˆ=

Cormar neldë aranin Eldaron nu hellë,
Otso heruin Casaron hrótantassen ondova,
Nertë firimë Atanin martainë firë,
Minë Morna Herun morna mahalmaryassë
Morinóressë yassë lumbuli caitar.
Corma Minë turutat, Corma Minë hiritat,
Corma Minë tulyaitat ar morniesse nutitat
Morinóressë yassë lumbuli caitar.

aH6t#6 5$m$ `C7E5%5 `VmE7Y5 5& 9Fj¸R=
`N1iN 9F7lJ5 aEiE7Y5 ½7~N1E4#,R5 `N2^yE=
5$61R eT7Tt$ `C1E5%5 t#61lE5$ eT7R=
t%5$ t^65# 9F7U5 t^65# t#dEjt#6ÍE,R
t^7T5~N7R,R hÍE,R jUw&jT alE1E6-
aH6t# t%5$ 1U7U1E1= aH6t# t%5$ 9G7T1E1=
aH6t# t%5$ 1Uj´lE1E1 `C6 t^65%`V,R 5&1T1E1
t^7T5~N7R,R hÍE,R jUw&jT alE1E6-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *