Search results for 'Morna'

Morna

Dark/Black Morna – Dark/Black

Morna

Black-haired Morna – Black-haired

Elvish Poem: I Lairë Cormo Minë

The One Ring Poem Original English by J. R. R. Tolkien Translated into Quenya by Fiona Jallings Photo by Erik Stein =ˆ=`B jlE7F aH6t^ t%5$=ˆ= Cormar neldë aranin Eldaron nu hellë, Otso heruin Casaron hrótantassen ondova, Nertë firimë Atanin martainë firë, Minë Morna Herun morna mahalmaryassë Morinóressë yassë lumbuli caitar.