Search results for 'Marya'

Marya

Pale/Fallow Marya – Pale/Fallow

marya

marya Pale/Fallow

Elvish Poem: I Lairë Cormo Minë

The One Ring Poem Original English by J. R. R. Tolkien Translated into Quenya by Fiona Jallings Photo by Erik Stein =ˆ=`B jlE7F aH6t^ t%5$=ˆ= Cormar neldë aranin Eldaron nu hellë, Otso heruin Casaron hrótantassen ondova, Nertë firimë Atanin martainë firë, Minë Morna Herun morna mahalmaryassë Morinóressë yassë lumbuli caitar.