The Dimholt Road

Language: Sindarin

Voice Actor(s): Cody Leatzow

Source: The Return of the King Lyrics

Go vegil tolo hi
Egor íriel firi
'Ni men hen ú veth 'war.

Come armed,
or prepared to die.
There is no other end to this road.

IPA:

/gɔ   ˈvɛ.gil̡   ˈtɔ.lɔ   ˈhi/
/ˈɛ.gɔr   ˈiˑ.ri.ɛl̡   ˈfi.ri/
/ni   ˈmɛn   ˈhɛn   ˈuˑ   ˈvɛθ   ˈwar/

Simplified Pronunciation:

go VE.gil TO.lo HI
E.gor II.ri.el FI.ri
ni MEN HEN UU VETH WAR